Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Hội đồng quản trị
Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Hội đồng quản trị
Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Hội đồng quản trị
Thông báo danh sách và Giấy mời dự họp Đại hội cổ đông năm 2021
Quyết nghị Đại hội cổ động thường niên năm 2019
Ngày 5/4/2019 vừa qua Đại hội cổ đông thường niên công ty cổ phần TVGS CLCT Thăng Long đã được tổ chức và thành công tốt đẹp.
Quyết định Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018
Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã có quyết định ngày 05/03/2018 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
Thông báo chốt danh sách cổ đông họp ĐHCĐ năm 2016
Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

Số lượt truy cập:

Số người đang online: